Szólj be a papnak! először a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom társszervezésében

A Református Kulturális és Közéleti Alapítvány, a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom, a Háló és a Szólj be a papnak Egyesület társszervezésében havonta rendezik meg a “Szólj be a papnak” estet. A kocsmamisszió első közösen szervezett estjét február 28-án tartották A Grund nevű szórakozóhelyen, ahol Káposztásné Horváth Tünde református lelkész, Tóth Gabi énekes, Czap Zsolt római katolikus pap és Fischl Vilmos evangélikus lelkész válaszolt a közönség soraiból érkező kérdésekre. Az est címe: Hol van Isten a bajban.

Szólj be a papnak! – Hol van Isten a bajban? Budapest, 2022. február 28. - fotó: Balczó Mátyás

Üres szé­kek ke­res­gé­lé­sé­vel kezd­ték a Szólj be a pap­nak! feb­ru­ár 28-ai ese­mé­nyét azok az ér­dek­lő­dők, akik nem ér­kez­tek idő­ben a fő­vá­ros IX. ke­rü­le­té­ben ta­lál­ha­tó szó­ra­ko­zó­hely­re. A je­len­lé­vők több­sé­ge a kocs­ma­misszió leg­újabb be­szél­ge­té­sé­re jött, de mint ki­de­rült, vol­tak olya­nok is, akik csak a szo­ká­sos esti sö­rö­zés­re ér­kez­ve csöp­pen­tek bele a lel­ké­szek, papok és ér­dek­lő­dők rend­ha­gyó ta­lál­ko­zá­sá­ba.

A kér­dé­sek sorát egy fi­a­tal lány nyi­tot­ta, aki el­mond­ta, hogy ko­ráb­ban hiába volt szán­dé­ká­ban, hogy meg­tér­jen, nem érez­te Isten je­len­lé­tét, s mi­u­tán nyolc hó­nap­ja el­ve­szí­tet­te édes­ap­ját, még in­kább el­tá­vo­lo­dott tőle. „Van egy fal, amin nem tudok át­tör­ni. Hol van a hiba, ami miatt nem tudom közel en­ged­ni Is­tent a szí­vem­hez?” – tette fel a kér­dést a meg­hí­vott ven­dé­gek­nek.

Tóth Gabi arra mu­ta­tott rá, hogy „nehéz a hi­tünk mel­lett ma­rad­ni és erős­nek len­nünk, ami­kor el­ve­szít­jük a sze­ret­te­in­ket. Ennek is oka van, hogy ilyen­kor miért hú­zunk fel ma­gunk előtt egy még erő­sebb falat. Volt, hogy az én hitem is meg­in­gott, le­tér­tem az útról, és meg­kör­nyé­kez­tek a sötét ener­gi­ák. Azt hit­tem, hogy a si­ker­től, a fel­tö­rés­től, a magam ki­fe­lé tör­té­nő meg­mu­ta­tá­sá­tól majd min­den­ki meg fog engem sze­ret­ni, mi­köz­ben ez egy se­gély­ki­ál­tás volt, ami­vel azt akar­tam üzen­ni, hogy itt va­gyok, sze­res­se­tek!” Az éne­kes­nő el­mond­ta: úgy ta­lált vissza a hi­té­hez, hogy le­las­sí­tot­ta az éle­tét, és tu­da­to­san fel­erő­sí­tet­te ma­gá­ban, hogy mi min­de­nért lehet hálás.

Egy fi­a­tal­em­ber azt a kér­dést fe­sze­get­te, hogy hol van Isten a há­bo­rúk­ban. A fel­ve­tés­re el­ső­ként Fischl Vil­mos vá­la­szolt. Mint el­mond­ta, Isten azért állít min­ket pró­ba­té­te­lek elé, hogy meg­erő­sít­sen a hi­tünk­ben. Ilyen­kor per­sze mond­hat­nánk, hogy bár­csak ne sze­ret­ne ben­nün­ket ennyi­re Isten. Ami­kor egy harc­ko­csi szét­lö­vi az ember házát, ami­kor fegy­ver olt ki éle­tet, nyil­ván­va­ló­an az érin­tett első kér­dé­se az, hogy miért tör­té­nik ez. A hely­zet­ből aztán vagy Is­tent meg­ta­gad­va, össze­tör­ve jön ki, vagy úgy, hogy azt mond­ja: Isten erőt fog adni nekem.

Czap Zsolt Jé­zust hozta be vá­la­szá­ba, ami­kor azt mond­ta, az ő ha­lá­lát nem Isten akar­ta, hanem meg­öl­ték, ami gyil­kos­ság, bűn. Hoz­zá­tet­te: „Isten abban van, akit éppen bán­ta­nak. Jézus a szen­ve­dést ma­gá­ra vette, ke­reszt­ha­lá­lá­val, majd a fel­tá­ma­dás­sal elég erős vá­laszt adott arra, hogy nem a szen­ve­dé­sé az utol­só szó.”

Szólj be a papnak! – Hol van Isten a bajban? Budapest, 2022. február 28. - fotó: Balczó Mátyás

Egy férfi az ősi ke­resz­tény ta­ní­tá­sok­ra hi­vat­koz­va em­lé­kez­te­tett, hogy a szen­ve­dés­nek for­má­ló ereje van. Ezzel össze­füg­gés­ben arra várt vá­laszt, hogy kell-e a szen­ve­dés Is­ten­hez. „A fi­a­ta­lo­kat ma már nem a szen­ve­dés ug­ró­desz­ká­ján tud­juk meg­szó­lí­ta­ni, ennél fon­to­sabb a hi­te­les­ség, az őszin­te­ség és a fi­gye­lem – fo­gal­ma­zott Ká­posz­tás­né Hor­váth Tünde. – Egye­te­mis­ták­kal fog­lal­koz­va azt ér­zé­ke­lem, hogy in­kább erre re­a­gál a szí­vük, nem pedig a szen­ve­dés­ből ki­in­du­ló meg­ol­dás fel­mu­ta­tá­sá­ra.”

„Hol van Isten a baj­ban? Sze­rin­tem a kér­dés az, hogy hol van Isten egy­ál­ta­lán? Hogy ha itt van, akkor miért jó nekem, hogy itt van? Ha itt van, miért jó nekem, hogy itt vagy­tok? Miért vagy­tok itt?” – tette fel az este leg­na­gyobb tap­sát ki­vál­tó kér­dé­sét egy fi­a­tal lány, aki ko­mo­lyan vette az ese­mény nevét, és be­szólt a pa­pok­nak.

„Engem meg­hív­tak” – vá­la­szol­ta szin­tén tap­sot ki­vált­va a ka­to­li­kus plé­bá­nos, Tóth Gabi pedig azt mond­ta, ki­fe­je­zet­ten örül neki, hogy itt lehet, és (el­len­tét­ben a kö­zös­sé­gi mé­di­á­val) szem­től szem­be szól­hat­nak be neki, ami­nek ő öröm­mel áll elébe, mert szí­ve­sen foly­tat pár­be­szé­det azok­kal, akik ké­tel­ked­nek a hi­té­ben.

Czap Zsolt arról be­szélt, hogy hu­szon­öt éve­sen, pap­nö­ven­dék ko­rá­ban azon gon­dol­ko­dott, mi ér­tel­me ta­nul­ni, mi ér­tel­me fel­kel­ni, egy­ál­ta­lán bár­mit csi­nál­ni, hi­szen úgyis meg fog halni. „Ekkor belém nyi­lallt a hi­tem­nek az az alap­ja, hogy Krisz­tus­ban örök éle­tem van. Már­pe­dig ha ez így van, akkor az öröm­hír szá­mom­ra, hogy akár abban a pil­la­nat­ban is meg­hal­ha­tok. El­fo­gad­tam a saját ha­lá­lo­mat, ez pedig rend­kí­vül sza­bad­dá tesz. Nem akar­tam, most sem aka­rok meg­hal­ni, de el­fo­gad­tam, hogy nem gáz, ha meg­tör­té­nik” – in­do­kol­ta meg vá­la­szát.

A kér­dés­re, hogy van-e Isten, Fischl Vil­mos egy­sze­rű, de vi­lá­gos fe­le­le­tet adott: van. „Mert ha nem lenne Isten, akkor nem szó­lí­tott volna meg engem sem, nem hí­vott volna el a lel­ké­szi szol­gá­lat­ra, azon­ban mégis ez tör­tént. És engem is meg­pró­bált, en­ge­dett szen­ved­tet­ni.”

„Ülünk egy kocs­má­ban, fi­gye­lünk egy­más­ra, fi­gye­lünk a ti kér­dé­se­i­tek­re, ez azért tet­szik na­gyon, mert na­gyon egy­ér­tel­mű­en arról szól, hogy Isten meg­szó­lít” – mond­ta Ká­posz­tás­né Hor­váth Tünde, aki sze­rint az, hogy együtt be­szé­lünk Isten dol­ga­i­ról és a saját dol­ga­ink­ról, az bevon má­so­kat is, és meg­ele­ve­ní­ti az éle­tün­ket.

A cikk az evangélikus.hu oldalon található írás alapján készült. (A szerkesztőség engedélyével)