Bemutatkozás

Kinek a kezdeményezése ez a „mozgalom”?

Erdő Péter bíboros úr kezdeményezte, hogy a Magyar Katolikus Egyházon belül a működő mozgalmakban felelős keresztényként munkálkodó szakemberek véleménye jelenjen meg jobban a társadalmi párbeszédben. Ennek keretét jelenti a (keresztény) szakmai körök hálózatának kiépítése, amely egyelőre “Háló 72 Tanítvány Mozgalom” nevet kapta.

Mi a szerepe ebben a Háló-nak?

A bíboros úr a Háló-ban (Katolikus Közösségek Hálózata) szerzett 25 éves tapasztalatot és hiteles keresztény elkötelezettséget értékelte azzal, hogy ennek a közösségépítő munkának a beindítására a Háló-t kérte fel.

Mit akarunk elérni, megvalósítani?

 • Létrehozni a „Mozgalmak mozgalmát”, jelen lenni egymás és a világ számára.
 • Szakmai (pl. orvos, mérnök stb.) és tematikus (pl. teremtésvédelem, tudományos kutatás) csoportokban hiteles hangként értékelni az idők jeleit.
 • Bátran és felelősen tanúságot tenni a világ előtt az evangéliumi értékekről, szakmai állásfoglalásokon keresztül is.
 • Az egyes résztvevők és mozgalmak, illetve szakmai csoportok karizmáinak megfelelően aktív szolgálattal hitelesíteni a megnyilvánulásokat.
 • Igényes szakmaisággal és hiteles személyes tanúsággal felmutatni az Evangélium erejét és tisztaságát, s ezáltal aktív véleményformálóként jelen lenni a közéletben.
 • Összekapcsolni mindazokat, akiket a Szentlélek erre a közös munkára meghív.

Mit jelentenek ezek a célkitűzések konkrétabban?

 • Szakmacsoportonként mérték és értékadó műhelyek létrehozása, illetve ezek támogatása.
 • Az Egyház társadalmi tanításának bemutatása, alkalmazása közérthető, de szakmai szemmel.
 • Véleményformáló szakértők „felépítése”, tudatos képzése.
 • Proaktív, közérthető kommunikációra való felkészülés
 • Összhang, együttműködés és egység a klérus és a civilek (laikusok) között.

Mi nem célja a mozgalomnak?

 • Nem akarja egyesíteni és egységesíteni a mozgalmakat, kezdeményezéseket.
 • Nem akarja ellenőrizni a mozgalmakat.
 • Nem akar pénzügyi forrásokat csatornázni, „pályázati pénzeket” osztogatni.
 • Nem akar az Egyház „belső ellenzéke” lenni, nyílt fórumokon az egyház vezetőivel vitázni.
 • Nem akar semmilyen párt szakmai háttérműhelyévé válni.

Üzenet a keresztény közösségeknek

Mottó, … avagy mielőtt megszólítanánk az egész világot, ne feledjük:

„Arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretitek egymást.”
/Jn 13,35/

Önazonosság – Ki szólít meg?

Tényleg, kik is vagyunk mi, T72-esek?

A 72 Tanítvány Mozgalom (T72) tagjai …

… Jézus mai tanítványai, akiknek van egy jó híre: az evangéliummal megtalálhatjuk a választ, megoldást a személyes, társadalmi és környezeti gondjainkra,

… erről a jó hírről szeretnénk tanúságot tenni közösségben, közérthető kommunikációval,

… mert az evangélium egyszerűőszinteszókimondó.

Hisszük és tapasztaljuk, hogy erre van szüksége a mai világnak és a mai embereknek képzettségtől, világnézettől függetlenül.

Bár a T72 Tanítvány Mozgalom elindítói elődlegesen értelmiségiek, diplomások, a tudomány, a kultúra és gazdasági élet elismert szaktekintélyei, mégsem egy újabb szűkkörű és belterjes értelmiségi műhelyet kívánunk létrehozni, hanem a társadalom minden rétegét el akarjuk érni.

T72 Tanítvány Mozgalom nem öncélú, közéleti aktivitás, hanem egy kifejezési forma, egy lehetőség, ahol tanúságot tehetünk arról a személyes kapcsolatról, megérintettségről, ami a mozgalomban résztvevő, azzal együttműködő egyes emberek és Jézus között kialakult, s mindarról, ami ebből következik és kibontakozik a mozgalmak, kezdeményezések, szakmai tevékenységek terén.

Ez a személyes kapcsolat Jézussal akkor hiteles, ha az örömöt, reményt, hitet sugároz minden programon, aktivitáson keresztül. Ez minden tevékenységünk kiindulópontja és hitelesítője.

Ez a személyes kapcsolat Jézussal a mindennapokban a Szentlélek való hagyatkozást jelent. A Lélek indíttatására hagyatkozunk, onnan várunk megerősítést a döntésekhez. Így kapcsolódik össze az emberi erőfeszítés a természetfeletti világgal, s lesz a T72-be való bekapcsolódás Istennel való együttlét, munka és öröm.

Ez a személyes kapcsolat Jézussal elválaszthatatlanul összekapcsolódik az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus előtti jelenléttel, imádattal. Ez jelenti a mi igazi erőforrásunkat.

Arra vállalkozunk, hogy egyre több embert, közösséget elérve, 
lépésről-lépésre haladva, egymással közösségben és egymással egységben 
tanúságot teszünk az Evangéliumról 
a mai aktuális társadalmi, környezeti, erkölcsi kérdésekben.

Mit takar ez a vállalás kicsit kifejtve?

„egyre több embert, közösséget elérve”:

 • A megszólítás – hogy kihez ér el a hangunk – egymásba ágyazódó körökből épül fel (lásd következő fejezet).
 • Egyszerre szólítunk meg egyéneket (pl. szakértők, leendő munkatársak), és már létező keresztény mozgalmakat, szervezeteket, akik szintén EMBEREKből állnak.
 • A keresztény üzenet ugyanis nem struktúráknak, intézményeknek – vagy azok ellen – szól, hanem EMBEREK
 • EMBEREKnek, akik a teremtés óta Isten képmásaként létüknél fogva végtelenül kedvesek, értékesek és szeretetre méltóak a Teremtő szemében. Ennél nagyobb közös értékünk nincs, amit semmilyen képzettség, képesség, diploma nem homályosíthat el.

„lépésről-lépésre haladva”:

 • fejlődés stációit nem akarjuk átugorni, a létszámbeli bővülés nem mehet a minőség és a hitelesség rovására.
 • Tudatosan törekszünk a minél szélesebb körben való kommunikációra, de ez egy egészséges és kezelhető fejlődés keretében valósul meg, nem egy erőltetett növekedési stratégia mentén.

 „egymással közösségben”:

 • Nemcsak megszólítjuk a közösségeket, mozgalmakat, hanem magunk is előmozdítjuk ezek létrejöttét (pl. szakmacsoportok szerint, lásd T72 Mérnökkör).
 • Tudunk egymásról, hordozzuk egymást, megosztjuk egymással értékeinket.
 • Ez sok kisebb találkozást, beszélgetést, és ehhez szükséges időáldozatot jelent.

„egymással egységben”:

 • Az egység nem teljes véleményazonosság, hanem a talentumok harmóniája.
 • Nagy a felelősségünk, mert Jézus azt kérte, hogy „arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretitek egymást.”
 • A T72 Tanítvány Mozgalom a keresztény egység próbája, amivel tanúságot tehetünk a világ előtt, hogy nemcsak hirdetni tudjuk az Evangéliumot, hanem élni is tudunk a szerint.

„tanúságot teszünk az Evangéliumról”:

 • Nem emberi bölcsesség áll a középpontban, hanem a krisztusi tanítás, az örömhír.
 • „Ha okosságodra és iparkodásodra jobban támaszkodol, mint Krisztus Jézus magához hódító szeretetére, nemigen vagy csak későn leszel Istentől megvilágosított emberré, mert Isten azt kívánja, hogy neki teljesen alávessük magunkat és okoskodásunk szűk körén a lángoló szeretet szárnyain felülemelkedjünk.” /Kempis Tamás, Krisztus követése/

„a mai aktuális társadalmi, környezeti, erkölcsi kérdésekben”:

 • A középpontban a Teremtő és a teremtett ember kapcsolata áll. Ebből a kiindulóhelyzetből tekintünk minden problémára, kihívásra.
 • A globális és lokális társadalmi jelenségek, trendek észleléséhez, értelmezéséhez és az ezekből következő keresztény válaszhoz naprakésznek kell lenni, érteni kell az „idők jeleit”.
 • Nincs tabu téma, minden, ami érinti a mai embert, azzal foglalkozni kell, de az erőforrások ésszerű felhasználása és fókuszálása mellett.

„Tetszik ez a fokozatos építkezés, de hol vagyok ebben én?”

A T72 Tanítvány Mozgalom lényege, hogy induláskor nem akarunk (és nem is tudunk) egyszerre mindenkit megszólítani, hanem a személyes találkozások ereje és hitelessége kap nagyobb szerepet. Ebben a T72 nagyban épít a Háló (Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület) hagyományaira és tapasztalatára.

A megszólítás – a fenti ábrán látható módon – egymásba ágyazódó körökből, rétegekből épül fel.

 • T72 „Mag” – a szűk szervező csapat, akik a leggyakrabban összejárnak, hordozzák a kezdeményezést, írnak és szerveznek.
 • „Virágvasárnapiak” – akik a közös gondolkodásra és részfeladatok koordinálására, elvégzésre készek és egyben a kapcsolati hálón keresztül multiplikátor („nagyköveti”) szerepet játszanak.
 • Szakértői körök – akik a „virágvasárnapiak” szakmai iránymutatása és felelősségvállalása mellett aktívan dolgoznak segítik a szakmai, tematikus munkát.
 • Mozgalmak és a keresztény kezdeményezések – akik már léteznek, akik tudására, tapasztalatára támaszkodunk, akiket segítünk információval, tudástárral, programok-összehangolással. E területen az ökümené szellemében a nyitottság jellemzi a T72-t.
 • „Minden jószándékú ember” – mindazok, akik nyitottak az Evangélium üzenetére, akik értékes, hiteles, követhető útmutatót, kapaszkodót keresnek a mai világban.

A tematikus műhelyek kötik össze egy egyes, egymásba ágyazódó rétegeket, csoportokat.

Jelenleg 6 tematikus téma gondozása indult be:

 • Teremtésvédelem
 • Család
 • Egészség(ügy)
 • T72 Mérnökkör
 • Keresztény vállalkozók (ÉrMe Üzleti Hálózattal együttműködve)
 • Keresztény kommunikáció

Bármely téma indítása és működése össze kell kösse az összes réteget. Így előzhető meg, illetve biztosítható, hogy a mozgalomban valóban tudjunk egymásról és összehangoljuk erőfeszítéseinket, kezdeményezéseinket.

Ennek a kapcsolati hálónak a működtetése jelentős időáldozatot és ráfordítást jelent.

Már az induláskor látszik, hogy a találkozások, események szervezése nem kezelhető professzionális módon állandó munkatársak nélkül.

Ennek szervezeti és anyagi feltételei vannak, s ezen a területen az Magyar Katolikus Püspöki Konferencia indító támogatása szükséges. Később a működéshez szükséges minimális erőforrásokat programokhoz kapcsolódóan adományokból és pályázati forrásokból teremtjük elő.

munkaszervezet kiépítése nem lehet öncél, csupán szükséges feltétel az érdemi és hatékony munkához.

„És mi lesz, ha egy létező mozgalom találkozik a T72-vel?”

A „Mozgalmak és a keresztény kezdeményezések” külön érzékeny réteget képvisel, ahol a T72 indulásokat egyértelművé kell tenni a küldetésünket, hogy az értékek egymást erősítsék és a féltékenység, egymástól való félelem ne üthesse fel a fejét.

Ennek érdekében a közösségek, mozgalmak és már működő kezdeményezések irányában hangsúlyozzuk, hogy a T72 Tanítvány Mozgalom

… nem jelent konkurenciát.

… nem akarja egységesíteni a mozgalmakat, kezdeményezéseket.

… nem erőforrásokat, aktív munkatársakat akar elszívni.

… nem akarja „lenyúlni” a jó ötleteket, kezdeményezéseket.

… nem akarja ellenőrizni a mozgalmakat.

… nem akar pénzügyi forrásokat csatornázni, „pályázati pénzeket” osztogatni.

… nem akar az Egyház „belső ellenzéke” lenne, nyílt fórumokon az Egyház vezetésével vitázni.

… nem akar semmilyen párt szakmai háttérműhelyévé válni.

Ezzel szemben a T72 Tanítvány Mozgalom…

… támogatja és teret ad a kezdeményezéseknek.

… összekapcsolja egy együttműködő hálózatba a mozgalmakat úgy, hogy azok egyéni
karizmája, lelkisége nem sérül.

… segíti és – hatékonyan működtetett kommunikációs felületeken – katalizálja a mozgalmak
és kezdeményezések közötti információáramlást, párbeszédet és együttműködést.

Fogaljuk össze, hogy mit is akar a T72 Tanítvány Mozgalom!

 • Létrehozni és támogatni a keresztény mozgalmak élő és együttműködő hálózatátMagyarországon, jelen lenni egymás és a világ számára.
 • Szakmai (pl. orvos, mérnök stb.) és tematikus (pl. teremtésvédelem, tudományos kutatás) csoportokban hiteles hangként értékelni az idők jeleit.
 • Bátran és felelősen tanúságot tenni a világ előtt az evangéliumi értékekről, szakmai állásfoglalásokon keresztül.
 • Az egyes résztvevők és mozgalmak, szakmai csoportok karizmáinak megfelelően aktív szolgálattal hitelesíteni a megnyilvánulásokat.
 • Felmutatni az Evangélium erejét és tisztaságát igényes szakmaisággal és hiteles személyes tanúsággal, s ezáltal aktív véleményformálóként jelen lenni a közéletben.
 • Összekapcsolni mindazokat, akiket a Szentlélek erre a közös munkára meghív.

„Hogy lesz ebből keresztény kommunikáció?”

Milyen értékek, hívószavak jellemzik a T72 Tanítvány Mozgalmat már az induláskor, mit kell tükröznie a kommunikációnak?

Jelenlét
Tudjunk egymásról, építsünk egymásra!
Váljon láthatóvá, hallhatóvá az evangélium szerinti élet!

Hitelesség
Legyünk igényesek önmagunkkal szemben!
A megnyilvánulásokat hitelesítse a személyes életpélda!

Tanúság
Erősítsük meg egymást!
Mutassunk reményt a világnak!

Szolgálat
Adjunk teret a kezdeményezésnek!
Forduljunk a társadalom széles rétegei felé!

Erő
Mutassuk meg, hogy a mozgalmat a Szentlélek, és nem kizárólag az emberi erőfeszítés építi!
Mutassunk példát a valódi összefogásra, egységre!

Kapcsolat
Legyen érdemi és hiteles információáramlás közöttünk!
Legyünk befogadók, nyitottak az érdeklődők felé!

„Akkor térjünk rá a tényleges kommunikációra!”

A kommunikáció alapvető kérdései, illetve feltételei a következők:

Ki?

Alaptézis: a hiteles keresztény üzenetet csak hiteles keresztény emberek tudják közvetíteni.

Ebből fakadóan:

 • Minden tematikus műhelyből ki kell termelődjön 2-3 kameraképes „arc”, „szóvivő”.
 • A „szóvivőket” kommunikációs tréninggel fejleszteni kell.
 • A T72-nek önmagában is kell „arc” és „szóvivő”, nem is egy, akik vállalhatók, hitelesek, „szerethetők”, kameraképesek.
 • Mindkét kategóriát tudatosan építeni, menedzselni kell, ami kapcsolat és erőforrás-igényes.

Mit?

Alaptézis: csak valós és érdemi/minőségi tartalomszolgáltatás mellett van értelme belevágni, ami erőforrás-igényes.

 • Ebből fakadóan:
  • át kell tekinteni, hogy az MKPK, az egyházmegyék milyen erőforrásokkal, milyen szolgáltatásokat üzemeltetnek/támogatnak,
  • ezek együttműködését, összefogását, racionalizálását segíteni kell.
 • Az üzenetek alapvetően a tematikus műhelyekben keletkeznek.
 • Tudatosan kerüljük a sajtóközlemények kiadását, a napi közéleti „kényszernyilatkozókkal” való versenyfutást.
 • Nem fordulunk „nyílt levél” vagy egyéb, a közéletben lejáratott kommunikációs formával a közvélemény felé.

Hol?

Alaptézis: ott és olyan formában kell jelen lenni, ahol a célcsoport él és kommunikál, amilyen csatornákon keresztül a kommunikációra nyitott, képes.

Ebből fakadóan a kereskedelmi adóktól kezdve, a közösségi médián át felkészülten, gyors reakció idővel jelen kell lenni.

Lássuk néhány konkrét ötletet!

Fogaljuk össze, hogy mit is akar a T72 Tanítvány Mozgalom! 

 • Szakmacsoportonként mérték- és értékadó műhelyek létrehozása, illetve ezek támogatása.
 • Az Egyház társadalmi tanításának bemutatása, alkalmazása közérthető, de szakmai szemmel.
 • Véleményformáló szakértők „felépítése”, tudatos képzése.
 • Proaktív, közérthető kommunikációra való felkészülés
 • Összhang, együttműködés és egység a klérus és a civilek (laikusok) között.

De mindez csak emberi erőfeszítés marad, ha nem az Istenhez forduló ember imája
hatja át.

Hordozd Te is naponta imáidban ezt a kezdeményezést, hogy valóban a Szentlélekre hagyatkozva, az egységet keresve Isten alkotó munkatársai lehessünk a saját lelkünk épülésére és mások szolgálatára!

Köszönjük!

Budapest, 2016. október 2.