A Mozgalomról

A Kezdetek

Erdő Péter bíboros úr 2014-ben közös gondolkodásra és közös munkára hívta meg a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület vezetőit, a katolikus társadalom szakmai alapú kapcsolat- és hálózatépítését megcélozva. Az alapgondolat az volt, hogy az egyházon belül kezdődjön meg a szakmák szerinti szerveződés a világi értelmiségre építve. Ezzel a meghívással indult el a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom.

A bíboros úr szándéka az volt, hogy a Magyar Katolikus Egyházon belül, a működő mozgalmakban felelős keresztényként munkálkodó szakemberek véleménye jelenjen meg jobban a társadalomban, a közbeszédben. Ennek adhatnak keretet azok a keresztény szakmai körök, melyek célja, hogy összefogja, segítse a hívő kollégákat, hogy hivatásuk és hitük összefüggéseit felismerve világi kérdésekre keressenek és adjanak keresztény választ. Ezt követően a „világba kilépve” jó célokért dolgozva vigyék el az Evangélium üzenetét és tetteken és pozitív példákon keresztül mutassák meg a keresztény feleletet világi bajokra. Szent II. János Pál szavait idézve: „Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt! Nyissátok ki a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés, és a civilizáció széles világait! Ne féljetek! Krisztus tudja, mi lakik az emberben. Egyedül Ő tudja!”

Miért Hetvenkét Tanítvány a mozgalom neve? Az ókori zsidóság úgy vélte, hogy a földön 72 nép él, a 72 tanítvány így annak a szimbóluma, hogy a kereszténységet a világ minden népéhez el kell vinni, mindenkit meg kell szólítani. A mozgalom célja is ez: a világba kilépve vigyék el a keresztény civilek a kereszténység válaszait, üzenetét.

Hetvenkét Tanítvány Mozgalom célja az is, hogy idővel létrehozzon egy keresztény társadalmi civil központot, amely helyet biztosít a keresztény szellemiségű szakmai találkozásoknak, de egyúttal keresztények és nem hívők, útkeresők találkozásának helyszíne is. A Háló Mozgalommal együttműködve ennek a központnak egyelőre a Háló Közösségi és Kulturális Központ adna helyet Budapest belvárosában, hogy majd a későbbiekben saját otthonra találjon.

A szakmai körök közül elsőként a Hetvenkét Tanítvány Mérnök Műhelye jött létre, ugyanakkor ma már több műhely szervezése is elkezdődött (így az egészségügyi, a teremtésvédelmi és a családdal foglalkozóé). A már régóta sikeresen működő keresztény szakmai szervezetek – például az Ars Sacra Alapítvány vagy az Érme Üzleti Hálózat – is nyitottak a Hetvenkét Tanítvány Mozgalommal való együttműködésre. A műhelyek keresztény szellemben működnek, és egyúttal az evangelizáció, a preevangelizáció helyszínei is, hisz a közös gondolkodás, a jó célokért való együtt dolgozás, a munkába bekapcsolódás lehetősége megérintheti a vallásukat nem gyakorló, de jó szívvel megáldott, tenni kész embereket is, ezáltal vezetve el őket Jézushoz.

2016. március 20-án az Ávilai Nagy Szent Teréz Templom plébániáján Székely Jánossal konzultálhatunk a megkezdett munkáról.

2016. november 22-én Tanítvány Mozgalom Mérnök Műhelyének díszvendége és előadója volt Erdő Péter bíboros. Az erről az eseményről szóló tudósítás itt olvasható.

Küldetésnyilatkozat

Jézus azért jött, hogy „életünk legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10). A Teremtő, az Élet forrása Jézusban ajándékozta magát a világnak. Az általa kiárasztott Életet a társadalom minden területén meg kellene gyökereztetni, be kellene fogadni. Célunk a krisztusi élet beengedése a társadalom minden területére Szent II. János Pál pápa szavai szerint: „Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt! Nyissátok ki a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles világait! Ne féljetek! Krisztus tudja, mi lakik az emberben. Egyedül Ő tudja!”

A társadalom bonyolult, összetett valóság. Szükség van a világi keresztény szaktudására, bölcsességére ahhoz, hogy a keresztény üzenet értékeit a konkrét valóságban, a családok védelmében, a gazdasági életben, a teremtett világ iránti felelősségvállalásban, a szegények segítésében megfogalmazza és tettekre váltsa.

Célunk egy olyan strukturált katolikus szakmai hálózat létrehozása, amely a társadalom számára láthatóvá teszi a keresztény értékeket. A hálózat nyitva áll minden evangéliumi értékeket elfogadó, azokat előmozdítani akaró jó szándékú ember előtt.

Célunk a fiatalok megszólítása, a közösségteremtés, valamint képzések szervezése, hogy mindezeken keresztül az evangéliumi értékek társadalmunk, családjaink és mindennapi életünk kovászává váljanak.

Célunk, hogy az alapvető keresztény értékek és az ezeket képviselő szakemberek véleménye hangsúlyosabban jelenjen meg a társadalmi párbeszédben.

Célunk, hogy a világ kihívásaira felelősen választ adó keresztény magyar értelmiség egymással közösséget alkotva folytasson párbeszédet a társadalommal, és így a közjó, az emberi máltóság, a társadalmi béke és a teremtett világ védelmében felvetődő kérdéseket közösségi közbeszéddé formáljuk.

Célunk létrehozni egy katolikus, keresztény szellemiségű szakmai találkozóhelyet, egy katolikus társadalmi civil központot. A katolikus egyházi és civil szervezetek összefogását segítve, ezen szervezetek élő hálózatát kívánjuk kiépíteni, és így a Magyar Katolikus Egyház társadalomban való megjelenését segíteni.

Célunk, hogy a keresztény emberek, a katolikus hívők egyre inkább tudatában legyenek a jézusi tanítás társadalmi értékeinek, erejének és ezt tudják közvetíteni is a társadalom számára.

Célunk, a katolikus egyház társadalmi tanításának, az evangélium társadalmat átformáló és megtermékenyítő üzenetének minél szélesebb körben történő kommunikációja, az egyházon belüli horizontális és vertikális kapcsolatok építése és mindezek érdekében újszerű kommunikációs csatornák kialakítása.

Ki volt az a hetvenkét tanítvány?

Lelki ráhangoló Lk 10, 1-24 alapján

A hetvenkét tanítvány elküldése.

Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa! De ha betértek valamelyik városba és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de azért tudjátok meg: Közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodoma sorsa könnyebb lesz azon a napon, mint azé a városé. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna a bennetek végbement csodák, már rég zsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tírusznak és Szidónnak tűrhetőbb lesz a sorsa az ítéletkor, mint nektek. És te, Kafarnaum! Nemde az égig emelkedtél? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni! Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött.”

A hetvenkét tanítvány visszatérése.

A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták –, nevedre még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk.” Így válaszolt nekik: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Nem fog ártani nektek semmi. De mégse annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.

Jézus öröme.

Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben, ezekkel a szavakkal: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, azt csak a Fiú vagy akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.” Majd külön a tanítványokhoz fordult, és így szólt: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és király akarta látni, amit ti láttok és nem látta, hallani, amit ti hallotok és nem hallotta.”

Alapító okirat

Actio Catholica

Az Actio Catholica (katolikus tevékenység) nem más, mint a hívők közreműködése a papság apostoli munkájában. Tevékenységi köre mindazt magában foglalja, amire az Egyház apostoli küldetése szól, ennyiben különbözik a társulatoktól és egyesületektől, melyek csak egy-egy konkrét területen tevékenykednek. Magyarországon Erdő Péter bíboros úr a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom feladatként jelölte ki, hogy tartsa a kapcsolatot a nemzetközi Actio Catholica szervezetekkel.

Azokat a szervezeteket, amelyekben a hierarchia ítélete szerint ezek az ismertető jegyek mind megvannak, Actio Catholicának kell tekinteni még akkor is, ha a helyi vagy a nemzeti körülmények miatt más-más formát és nevet vettek is föl.

A Szentséges Zsinat nyomatékosan ajánlja ezeket az intézményeket, mert sok országban határozottan megfelelnek az egyházi apostolkodás szükségleteinek: fölszólítja azokat a papokat és világiakat, akik e szervezetekben dolgoznak, hogy a fölsorolt ismertetőjegyeket egyre jobban és teljesebben érvényesítsék, és mindenkor testvériesen működjenek együtt az Egyházban minden egyéb apostolkodási formával.