Egészségügyi munkacsoport

A T72 Egészségügyi Munkacsoport 2016 őszén kezdte meg működését.  A munka két irányba indult el. Egyrészt olyan tudástár kialakítását kezdtük meg, ami számot vet a magyar egészségügyben tapasztalható helyzettel és lehetőséget teremt arra, hogy hívők és nem-hívők között érvényesítsük az evangélium üzenetét. Hangsúlyosan törekszünk arra, hogy ne arra helyezzük a hangsúlyt, ami elválaszt minket a társadalom nem keresztény részétől, mert ez szétrobbantja és így lehetetlenné teszi a velük való kapcsolatot, hanem a pozitív üzenetek uralják anyagainkat.

Ennek keretében a Munkacsoport megkezdte az egészségügy különböző szektoraihoz tartozó céljainak a megfogalmazását. Először a betegellátással kapcsolatos irányelvek készültek el, melyet több ülésben vitattunk meg és végül hagytunk jóvá.

Összeállítottuk a vatikáni dokumentum alapján az Egészségügyben dolgozók chartája – tézisek anyagot, mely rövid, iránymutató gondolatokba sűríti a több mint 100 oldalas dokumentumot. Az anyag egyes részeit az elkövetkező üléseinken külön-külön meg szeretnénk vitatni.

Összeállításra került a „Közjó – szolidaritás, szubszidiaritás” c. anyag, mely az orvostudomány fejlődése, annak társadalmi következményeire, illetve az erre adott válaszokra helyezi a hangsúlyt és nem csak a gyógyítóknak, hanem a szabályozásban dolgozóknak is iránymutatásul szolgálhat.

Munkánk kezdete óta keressük olyan akciók elindítását, ahol tettekben is megnyilvánul az evangélium üzenete. Jelenleg két akcióterv áll érdeklődésünk középpontjában: az ifjúság felkészítése az egészséges gyerekvállalásra, ill. a betegek látogatásába való bekapcsolódásunk.

Ennek keretében szervezett kapcsolatot építettünk ki a Magyar Bioetikai Társaság Ifjúsági Szekciójával, akik katolikus szellemű nemi felvilágosítást, gyermekvállalásra való felkészítést terveznek az általános iskola felső tagozatosai és a középiskolások számára (4.sz. melléklet). A Szekció tagjai pályakezdő orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek, valamint a Semmelweis Egyetem Katolikus Orvostanhallgatói Csoportjának tagjai. Terveik szerint először egyházi iskolákban, majd állami iskolákban végeznék ezt a tevékenységüket. Munkájukat segíteni szeretnénk és a kapcsolatépítést számukra megkönnyíteni.

Az Egészségügyi Munkacsoport 2018 április 9-i találkozója

Az Egészségügyi munkacsoport alapelvei

 1. Megtermékenyíteni és átitatni az egészségügyet az evangéliummal
 2. Az egészségügy a SZEMÉLY végtelen tiszteletén alapul
  • Az emberi személy Isten képmása
  • Minden ember azonos értékkel bír a fogantatástól a halálig
  • Élete egyszeri és megismételhetetlen
  • Az emberi méltóság tisztelete
 3. A természettörvény helye és szerepe az egészségügyben
  • A hátrányos helyzetű személyek azonosítása és pozitív diszkriminációja
  • Személyes és társadalmi bűnök azonosítása, amelyek rombolják az egészségügyet
 4. A közjó és az egészségügy
  • Szubszidiaritás és szolidaritás az egészségügyben
  • Az emberi közösség szerepe az egészségügyben
  • Jogok és kötelességek az egészségügyben
  • Betegellátók munkája és a szeretet
  • Az etikus betegellátás
 5. Az egészségügyben használt szakmai és hétköznapi nyelvezet megújítása
 6. Evangélium és egészségpolitika
  • Lelkipásztori feladatok az egészségügyben
  • Hívők és az egészségügy

Sajtómegjelenések

Urunk Jézus Krisztus!

Kérünk irányítsd figyelmünket annak felismerésére, hogy az isteni Eucharisztia felbecsülhetetlen méltóságot kölcsönöz a benned hívőknek. Nemcsak az áldozatot felajánláskor és a szentség létrehozásakor, hanem azután is, amikor már felajánlásra került az áldozat, és már létrejött a szentség, amikor őrizzük az Eucharisztiát, Krisztus valóban „Emánuel”, vagyis „velünk az Isten” életünk minden mozzanatában, így gyógyító hivatásunk gyakorlása során is.
 
Hiszen éjjel és nappal közöttünk van, bennünk lakozik, telve kegyelemmel és igazsággal: oktat az erkölcsre, táplálja az erényeket, vigasztalja a betegeket és a gyászolókat, megerősíti a gyengéket és minden hozzá lépőt az ő utánzására indít, hogy az ő példájából tanuljanak meg szelídek és alázatos szívűek lenni, és ne magukat keressék, hanem azt, ami az Istené.
 
Urunk, Istenünk segíts abban, hogy minél többen járuljunk kivételes ájtatossággal a legfenségesebb Eucharisztiához, és a minket végtelenül szerető Krisztust készségesen és nagylelkűen igyekezzünk viszontszeretni, hogy megtapasztaljuk és világosan megértsük nagy lelki örömmel és gyümölcsökkel, mennyire értékes Krisztussal az Istenben elrejtett élet, mennyivel teljesebb a szeretet mindent megszentelő kegyelme a gyógyításban, 
és mennyit ér az, ha párbeszédben állunk Krisztussal, aminél semmi sem édesebb a földön, és aminél nincs hatékonyabb út az életszentségre.
 
Segítse elő az isteni Eucharisztia tisztelete, hogy lelkünk a „szociális” szeretet gyakorlására induljon, amelynek révén betegeink érdekeit és közjót elébe helyezzük az egyéni javunknak, magunkévá tegyük közösségünk, nemzetünk és Egyházunk ügyét, a szeretetünket pedig kiterjesszük mindenkire, mivel tudjuk, hogy mindenütt jelen vannak Krisztus tagjai.

Kérünk Téged legboldogságosabb Szűz Mária, akitől Krisztus Urunk azt a testet vette, mely ebben a Szentségben a kenyér és a bor színe alatt köztünk van, járj közben Szent Fiadnál, kérve irgalmasságát, hogy az Eucharisztia közös hitéből és tiszteletéből megszülessen és kiviruljon Isten megszentelő kegyelme köztünk, egészségügyiek között és szentelje meg gyógyító munkánkat betegeink és hozzátartozóik javára. Amen.