Mentori Szolgálat Adatbiztonsági Tájékoztatója

Mentori Szolgálat Adatbiztonsági Tájékoztatója

A Mentori Szolgálat a 72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) mentori tevékenységét kifejtő szervezeti egysége.

Az Alapítvány a személyes adatok védelmét kiemelten fontos feladatának tekinti, különösen a mentori tevékenység végzése során. Ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy a hozzá beérkező személyes adatokat gondosan dolgozza fel és biztonságosan tárolja.

1. Az Adatbiztonsági tájékoztató célja

Ezt az Adatbiztonsági tájékoztatót azért készítettük, hogy Ön, aki a Mentori Szolgálat tevékenységét igénybe szándékozik venni, előzetesen tájékozódhasson azokról az elvekről és belső adatkezelési szabályokról, melyeket az Alapítvány a személyes adatok mentori tevékenység keretében történő kezelése során szem előtt tart.

Amikor személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, Ön kijelenti, hogy megismerte és kifejezetten elfogadja ennek az Adatbiztonsági tájékoztatónak a tartalmát.

2. Az adatkezelő

A szervezet neve: 72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány

Székhelye: 4432 Nyíregyháza, Pannónia u. 106.

Bírósági bejegyzésének száma: 22.Pk.60052/2017/2

Adatkezelő: Pulai Zsolt, elnök

Adatvédelmi panasz bejelentése: info@72tanitvany.hu

Telefon: +36 (20) 268-2220

3. Adatbiztonsági megfelelés

Az Alapítvány elvégezte a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatbiztonsági felkészülést, és működése során érvényesíti az azok során kialakított adatkezelési elveket. Az Alapítvány rendelkezik Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzattal, és gondot visel rá, hogy azok, akik a személyes adatokat is kezelő tevékenységeket végzik, ismerjék és tartsák be a Szabályzatban foglaltakat.

A két legfontosabb jogszabály, amit a személyes adatok kezelése és tárolása során szem előtt tartunk

 • az Európai Parlament és a Tanács, a természetes személyek személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet), és
 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

4. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ.

Azonosítható természetes személy: Aki egy vagy több adat, azonosító vagy tényező alapján azonosítható.

Adatvédelem: Személyes adatok jogszerű kezelését, az érintettek védelmét biztosító elvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

Adatkezelő: Az a személy vagy jogi szervezet, aki/amely az adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, az adatkezelési tevékenységeket végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatfeldolgozó: Az a természetes személy vagy jogi szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján személyes adatok feldolgozását végzi.

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett egyértelmű nyilatkozattal jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (Rendelet 6. cikk, (1) bekezdés, a. pont).

Regisztráló: Az a személy, aki személyes adatait az adatkezelő honlapján, az adatkezelő adatbázisába tudatosan beírja.

Elektronikus hírlevél: Címlistára feliratkozott személyeknek az e-mail címére kiküldött, egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött elektronikus levél, tájékoztatás.

Érintett: Az a jogi vagy természetes személy, aki az adatkezelő valamelyik szolgáltatását igénybe veszi. Ezek az Alapítvány jelenlegi tevékenységeit tekintve lehetnek tagok, önkéntesek, honlap látogatók vagy hirdetők.

Felhasználó: Az a természetes személy, aki az adatkezelő valamely elektronikus szolgáltatását igénybe veszi, honlapját látogatja.

Süti: Kis méretű fájl, amit a honlap vagy egy nemzetközi szolgáltató cég a felhasználó gépére küld annak érdekében, hogy ezáltal javítsa a honlap használhatóságát vagy a felhasználói élményt.

5. A Mentori Szolgálat tevékenységével kapcsolatos adatkezelés

Az Alapítvány a személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az egyes tevékenységekhez tartozó célok az 5.1. pont alatti táblázatban találhatók.

5.1. Adatgyűjtések a Mentori Szolgálat tevékenységével kapcsolatban

Mentort a Mentor kérő űrlap kitöltésével kérhet, amit a honlapon keresztül küldhet el nekünk.

 

adatkezelés neve

adatkezelés célja rögzített személyes adatok Milyen állományban tárolódik? törlésre előirányzott idő

jogalap

1. MENTOR KÉRÉS Megfelelő mentor találása – név- telefonszám

– email cím

– életkor

– végzettségek

– jelenlegi élethelyzet

– jelenlegi célok

– a marketingszoftverek.hu oldalon- Google Groups rendszer

– a koordinátor laptopja

– Ha az érdeklődő talált mentort, a koordinátor az adatokat a mentori folyamat lezárultát követő 3 hónapon belül törli.- Ha az érdeklődő nem talált mentort, akkor az utolsó interakció után 3 hónapon belül törli. hozzájárulás jelölő négyzettel a honlapon, a Rendelet, 6. cikk (1) a. pontja alapján
2. MENTORI FOLYAMATOK KÖVETÉSE A mentori folyamatok teljesülésének dokumentá-lása – teljes név- email cím

– telefon

– Google Drive fiók – a Mentori Szolgálat koordinátora saját gépének meghajtóján (a mentori folyamat lezárulta után) – A  Google Drive-ról: a mentori folyamat lezárulta és a szerződő szervezettel történő elszámolás után egy hónapon belül.- A Mentori Szolgálat koordinátora gépéről: a mentori folyamat lezárulta után 8 évvel hozzájárulás jelölő négyzettel a honlapon, a Rendelet, 6. cikk (1) a. pontja alapján
3. MENTORI FOLYAMATOK TARTALMA A mentori folyamat tejesítése és eredményessége – mentorált életével kapcsolatos információk- a mentor életével kapcsolatos információk – A mentor ill. a mentorált jegyzetei, ill. saját gépe Anonimizált állapotban korlát nélkül. hozzájárulás jelölő négyzettel a honlapon, a Rendelet, 6. cikk (1) a. pontja alapján
4. MENTORI NÉVJEGYZÉK A mentorok bemutatkozása a mentort keresők számára – teljes név- végzettségek

– életút

– fénykép

– A honlapon, jelszóval védve – Google Drive fiókban – 3 hónappal azután, hogy a mentor bejelenti, hogy már nem kíván mentor lenni. a mentor hozzájárulása a mentori szerződésben
5. MENTOROK ELÉRHETŐSÉGE A mentorok egymás közötti kapcsolattartása – teljes név- email cím

– telefon

– Google Drive fiók- a Mentori Szolgálat koordinátora saját gépének meghajtóján (a mentori folyamat lezárulta után) – 3 hónappal azután, hogy a mentor bejelenti, hogy már nem kíván mentor lenni. a mentor hozzájárulása a mentori szerződésben

5.2. Adatgyűjtések a 72 Tanítvány Mozgalom honlapján keresztül

Az Alapítvány ezen a honlapon csak egyetlen jogcím, az érintett személyes hozzájárulása alapján gyűjt adatokat. Ezért a honlapon található, személyes adatok elküldésére alkalmas felületeken Ön csak akkor fog tudni személyes adatot beküldeni, és így mentort csak úgy tud kérni, amennyiben megjelöli, hogy megismerte ezt az Adatbiztonsági Tájékoztatót, és ennek ismerete alapján hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

6. A gyűjtött személyes adatok tárolása, feldolgozása és biztonsága

6.1. Az adattárolás helye

A gyűjtött személyes adatok tárolásának helye:

 • Az adatokat a SalesAutopilot Kft. tárolja, melynek adatai: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5.,
  Online ügyfélszolgálat: https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637. Telefon: +36 (1) 490-0172
 • Google Drive és Google Goups rendszerek, melynek adatbiztonsági intézkedéseiről itt lehet információt szerezni: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • Az adatfeldolgozók saját gépei
 • a mentor – akit a mentorált személyesen megismer – saját gépe.

6.2. Adatfeldolgozók

Az adatkezelő adatfeldolgozói:

 • Dr. Rónay Miklós Csaba egyéni vállalkozó, aki az adatokat Budapesten tárolja és dolgozza fel, adószáma: 68252764-1-43, nyilvántartási szám: 51475286.
 • Ivanovné Villányi Andrea Szilvia egyéni vállalkozó, aki az adatokat Budapesten tárolja és dolgozza fel, adószáma: 67959798-1-42, nyilvántartási száma: 51006592.
 • Adatfeldolgozók a mentorok is, akit a mentorált személyesen megismer, és akikkel az Alapítvány mentori szerződést köt.

Az adatfeldolgozók szerződésben vállalták, hogy magukra kötelezőnek ismerik el és biztosítják az adatkezelő Adatbiztonsági Szabályzatában foglalt adatbiztonságot garantáló intézkedéseit. Az adatfeldolgozók csak az adatkezelővel kötött szerződésben foglalt feladatokat végezhetik az adatokon, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatkezelő a rendszeres adatbiztonsági ellenőrzések alkalmával ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját is. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

6.3. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és adatfeldolgozói – tekintetbe véve a kezelt személyes adatok jellegét, mennyiségét és a lehetséges kockázatok mértékét – minden racionálisan elvárható előzetes intézkedést megtesznek a gyűjtött és kezelt adatok biztonsága érdekében. Ezen belül

 • az adatbázisokat jelszóval védik (lásd. Mentori Névjegyzék) annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,
 • biztonsági adatbázist tartanak fenn annak érdekében, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén biztosítsák a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok kellő időben való visszaállíthatóságát,
 • rendszeresen felülvizsgálják a technikai és szervezési intézkedések hatékonyságát annak érdekében, hogy az adatkezelés biztonságát garantálják.

6.4. Kockázatok kezelése, incidenskezelés

Az Alapítvány a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályokban meghatározott adatvédelmi célok teljesülése érdekében szisztematikus kockázatkezelési tevékenységet folytat. Ennek keretében felmérte a kockázatokat, kockázat becslést végzett, és megelőző intézkedéseket tervezett. Ezek végrehajthatóságát a rendszeres ellenőrzések alkalmával felülvizsgálja.

Ha az Ön adataival kapcsolatban adatbiztonsági incidens történik, az adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Ha az incidens az adatkezelő által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, akkor az eseményről az adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt és a felügyeleti hatóságot.

7. Süti tájékoztató

A süti egy kis méretű fájl, ami a felhasználói számítógép felismerésére alkalmas, és amit a honlap szervere küld a felhasználó böngészőjére. Több információt is szerezhet a sütikről, ha ellátogat a www.allaboutcookies.org, vagy a www.aboutcookies.org honlapokra.

7.1. Működéshez szükséges sütik

Ezek a sütik szükségesek a honlap alapvető működéséhez, és Ön nem tudja kikapcsolni őket a böngészőjén. Általuk a honlap szerverén automatikusan rögzítésre kerül az Ön számítógépének IP címe, látogatásának kezdő és befejező időpontja. Ezek a sütik automatikusan törlődnek a tárhely szolgáltató webszerveréről amikor Ön távozik a honlapról.

7.2. Munkamenet sütik (session cookie-k)

A honlap a testreszabott kiszolgálás elősegítése érdekében ún. munkamenet sütivel azonosítja a böngészője és az operációs rendszere adatait. Ezek a sütik névtelen információkkal dolgoznak, nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. Az adatkezelő és tárhely szolgáltatója ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap kényelmesebb működésének elősegítésére és a látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

7.3. Harmadik féltől származó sütik (third party cookie-k)

Amikor a 72 Tanítvány Mozgalom honlapot megtekinti, az Ön számítógépén lévő böngésző nemzetközi szolgáltatóktól származó sütiket tölt le, de nem az Alapítvány webcíméről, hanem a nemzetközi szolgáltató (Google) domainjéről. Az ebből származó információk nem a honlap tárhelyén, hanem a nemzetközi szolgáltató tárhelyén lesznek tárolva, az ő adatvédelmi szabályaik alapján. A nemzetközi szolgáltató ezek által nem tudja beazonosítani az Ön személyét.

A honlap a következő nemzetközi szolgáltatóktól származó sütiket használja:

 • Google Analytics (célja: anonim látogatottsági statisztikák generálása)
 • Google AdWords Remarketing (célja: a Google által biztosított hirdetési lehetőségek használata)

Ha ezek működésével kapcsolatban részletesebben kíván tájékozódni, kérjük, tekintse át a Google adatbiztonsági oldalait: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Ha Ön nem szeretné, hogy harmadik féltől származó süti kerüljön a számítógépére, lehetősége van a sütik elhelyezésének lehetőségét a böngészőjén (általában a Beállítások menüben) letiltani, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését megengedni. Ilyenkor lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy nem úgy ér el, mintha engedélyezte volna a sütik elhelyezését.

8. A felhasználók jogai

Az adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban Ön a következőket kérheti:

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatást ad az Ön adataival kapcsolatos tevékenységéről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól.

8.2. Hozzáféréshez való jog

Ön a következő információkhoz férhet hozzá személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • milyen adatokat kezelünk Öntől,
 • milyen célból kezeljük az Ön adatait,
 • meddig kezeljük az adatokat,
 • kik dolgozzák fel az Ön személyes adatait,
 • hol tároljuk.
 • az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei az adatkezeléssel kapcsolatban.

8.3. Helyesbítéshez való jog

Kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti vagy kiegészíti az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

8.4. Törléshez való jog

Ön bármikor kérheti az adatkezelőtől, hogy az Alapítvány a Önről, az Ön hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat törölje.

8.5. Elfeledtetéshez való jog

Ha Ön kéri az adatainak törlését, és az Ön személyes adatát korábban nyilvánosságra hoztuk (pl. rendezvényekről szóló tudósításokban), akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra külső utalások, fényképek, stb. ill. azok másolatának, ill. másodpéldányának törlését.

8.7. Korlátozáshoz való jog

Ön kérheti személyes adatai felhasználásának korlátozását. Ez azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Ön jogosult kérni az adatai kezelésének korlátozását, ha

8.8. Adathordozhatósághoz való jog

Joga van ahhoz, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Adatait a lehető leggyorsabban, de legfeljebb egy hónapon belül, díjmentesen elküldjük Önnek egy általánosan használt elektronikus formában, vagy olyan formában, amit Ön igényel.

8.9. Tiltakozáshoz való jog

Bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, keresse meg az Alapítvány adatkezelőjét, aki készséggel áll rendelkezésére: info@72tanitvany.hu

Fordulhat az adatbiztonság ügyében illetékes felügyeleti hatósághoz is: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, vagy pert indíthat a lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken.

10. A tájékoztató elfogadása a felhasználó részéről

Személyes adatai kezelésének feltétele, hogy Ön elfogadja a tájékoztatóban foglaltakat. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány az Ön által meghatározott célokra a személyes adatait kezelje, valamint hogy azt az Alapítvánnyal szerződött partnereknek feldolgozásra átadja. Az elfogadás a honlapon lévő űrlapokon található, a hozzájárulás megadására szolgáló jelölő bejelölése által történik. Enélkül a regisztrációt a rendszer nem fogadja el.

11. Kikötés

Az Alapítvány a szolgáltatásai bővítésének megfelelően, ill. amennyiben azt jogszabály kötelezővé teszi az Adatvédelmi tájékoztatót módosítja. Az adatkezelés megváltozása azonban nem jelentheti a korábban rögzített személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Budapest, 2021. április 25.

Pulai Zsolt
elnök, adatkezelő
72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány