Blog

A Szentatya, Ferenc pápa üzenete a béke 52. világnapjára

2019. január 1.

Békesség e háznak!

1. Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt mondta nekik: „Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok” (Lk 10,5–6). Ez tehát a középpont Jézus tanítványainak missziójában: a békét hirdetni mindenkinek. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól, akik az emberi történelem drámái és erőszakosságai között a békében reménykednek. A „ház”, amelyről Jézus beszél, jelenthet minden családot, minden közösséget, minden országot és minden földrészt a maga egyediségében és történetével, de mindenekelőtt vonatkozik minden egyes emberi személyre megkülönböztetés és kirekesztés nélkül. És értjük alatta a mi „közös házunkat” is: a bolygót, ahol Isten lakást készített számunkra és arra hívott meg minket, hogy szerető gondoskodással gondját viseljük. Legyen hát ez az én jókívánságom az új esztendő kezdetén: békesség e háznak!

2. A jó politika kihívása

A béke a reményhez hasonlóan – ahogy azt a költő, Charles Péguy megállapítja – olyan, mint egy törékeny virág, amely megpróbál az erőszak kövei között kinyílni. Mindannyian jól tudjuk, hogy a mindenáron hatalomra törekvés visszaélésekhez és igazságtalansághoz vezet. A politika a leghatékonyabb eszköz arra, hogy közösséget építsünk és az emberi tevékenység céljait előmozdítsuk, viszont ha a hatalom birtokosai nem az emberi közösség szolgálataként tekintenek rá, akkor könnyen a kirekesztés és az elnyomás, sőt, a pusztítás eszközévé válhat.

„Aki első akar lenni – mondja Jézus –, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája.” Ugyanezt hangsúlyozza VI. Pál pápa is: „A politika, ha az őt megillető komolysággal beszélünk róla, tekintetbe véve különböző, helyi, regionális, országos és nemzetközi szintjeit, annyit jelent, hogy ezt állítjuk: minden egyes ember kötelessége felismerni, mit is jelent valójában a neki ajándékozott választási szabadság, és az, hogy ugyanezen a módon tevékenységével városa, hazája és az emberiség javát megvalósítsa” (Octogesima adveniens, 46.).

Ténylegesen a politikai hatalom és a felelősség állandó kihívást jelent mindazoknak, akik megbízatást kaptak arra, hogy hazájukat szolgálják, honfitársaikat védelmezzék és megteremtsék egy igazságos és emberhez méltó jövő feltételeit. Ha az élet alapvető tisztelete, az emberi mivolt szabadsága és méltósága megvalósul, akkor a politika valóban a felebaráti szeretet nagyszerű formájává válhat.

3. Szeretet és az emberi erények egy olyan politikáért, ami az emberi jogok és a béke szolgálatában áll

XVI. Benedek pápa emlékeztet arra, hogy „minden keresztény erre a szeretetre kapott meghívást, a maga hivatása és a poliszban érvényesíthető hatásgyakorló képességének mértéke szerint. (…) A közjóért végzett munka értéke, ha a szeretet lelkesíti, magasabb rendű, mint a tisztán e világi és politikai tevékenységé. (…) Az ember földi tevékenysége, ha a szeretet inspirálja és tartja fenn, hozzájárul Isten egyetemes városának felépítéséhez, amely felé az emberiség családjának története halad előre” (Caritas in veritate, 7.). Ez egy olyan program, amelyben minden politikus – kulturális vagy vallási hovatartozásától függetlenül –újra és újra felfedezheti a hatalommal bírók közös tevékenységének célját: az emberi család javáért dolgozni, miközben a helyes politikai cselekvés alapjául szolgáló erényeket gyakorolják: az igazságosságot, az egyenlő bánásmódot, a kölcsönös tiszteletet, az őszinteséget, az egyenességet és a hűséget.

Ebben az összefüggésben érdemes emlékezetünkbe idézni „a politikus boldogságmondásait”, amelyek a 2002-ben elhunyt vietnami bíborostól, François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận-tól, az evangélium hűséges tanújától származnak:

 • Boldog az a politikus, aki feladatának megfelelő önismerettel és lelkiismerettel rendelkezik;
 • Boldog az a politikus, akinek a személye hiteles;
 • Boldog az a politikus, aki a közjóért dolgozik, nem pedig saját érdekében;
 • Boldog az a politikus, aki következetesen hű önmagához;
 • Boldog az a politikus, aki egységet teremt;
 • Boldog az a politikus, aki törekszik a radikális változásokra;
 • Boldog az a politikus, akire lehet figyelni;
 • Boldog az a politikus, aki nem fél.

Minden egyes választás, minden hivatali idő, a közélet minden mozzanata egy-egy új lehetőség arra, hogy visszatérjünk a forráshoz és a vonatkozási pontokhoz, amelyek a jogot és az igazságosságot inspirálják. Meg vagyunk győződve arról, hogy a jó politika a béke szolgálatában áll, tiszteletben tartja és előmozdítja az alapvető emberi jogokat, amelyek egyúttal kölcsönös kötelezettségeket is jelentenek, azért, hogy a jelen és a jövendő generációk között kialakulhasson a bizalom és a hála köteléke.

4. A politika bűnei

Sajnos az erények mellett a politika nem mentes a bűnöktől sem, amelyek személyi hiányosságokra, esetleg környezeti vagy hivatali visszásságokra vezethetők vissza. Mindenki számára egyértelmű, hogy a politika bűnei aláássák annak a rendszernek a hitelességét, amelyben működik, valamint megrendítik képviselőinek tekintélyét és döntéseit. Ezek a bűnök meggyengítik az igazi demokrácia ideálját, szégyent hoznak a közéletre és veszélyeztetik a társadalmi békét. Ilyen bűnnek számít a korrupció számos formája – köztük a közvagyon hűtlen kezelése vagy az ember eszköznek tekintése –, a jogok megtagadása, a társadalmi szabályok semmibevétele, az illegális vagyonszerzés, a hatalom erőszakkal való igazolása vagy az államérdekre való önkényes hivatkozás, a hatalomhoz történő ragaszkodás, az idegenellenesség és rasszizmus, a Föld iránti közömbösség és a természeti erőforrások korlátlan kihasználása az azonnali profit érdekében vagy mindazok semmibevétele, akik arra kényszerülnek, hogy idegenben éljenek.

5. A helyes politika előmozdítja a fiatalok szerepvállalását és egymás iránti bizalmát

Ha a politikai hatalom gyakorlása csakis arra irányul, hogy bizonyos privilegizált csoportok érdekeit megóvja, akkor ez a jövőt is veszélyezteti: a fiatalok elveszíthetik reményüket, mivel arra kárhoztatjuk őket, hogy a társadalom peremén rekedjenek, és lehetőségük se legyen részt venni a jövő alakításában. Ha azonban a jó politika fiatal tehetségek felkarolásában és hivatások előmozdításában konkrét formát ölt, akkor a lelkiismereti békesség is növekedni fog és ennek békéje kiül majd az emberek arcára is. Kialakul egy kölcsönös és dinamikus bizalom – „én megbízom benned és hiszek veled” – ami lehetővé teszi, hogy közösen dolgozzunk a közjón. A politika a békét szolgálja, ha tevékenysége az egyes ember képességeinek és karizmáinak elismerésében kifejezésre jut. „Mi lehet szebb egy kinyújtott kéznél? Ez Istentől van, azért, hogy adjunk és elfogadjunk. Isten nem azt akarta, hogy ez a kéz öljön (vö. Ter 4,11 kk.) vagy szenvedést okozzon, hanem hogy gondoskodjon és élni segítsen. A szív és az értelem mellett a kéz is a dialógus eszközévé válhat.” (XVI. Benedek pápa, Beszéd az állami és vallási vezetők, valamint a diplomáciai testület képviselői előtt Beninben, Cotonou, 2011. november 19-én).

Mindenki szerepet vállalhat saját téglájával a közös ház építésében. Egy hiteles politika, ami a jogon és a személyek közötti dialóguson alapszik, mindig abból a meggyőződésből indul ki, hogy minden egyes nő, férfi és új nemzedék hordozza a reményt egy új, kapcsolatokra épülő, intellektuális, kulturális és spirituális világ létrejöttére. Ez a bizalom azonban soha sem egyszerű, mivel az emberi kapcsolatok összetettek. Napjainkban pedig épp a bizalmatlanság klímáját éljük, ami az idegenektől és az eltérőtől való félelemben, az előnyök elveszítésétől való félelemben gyökerezik, és politikai szinten sajnálatos módon az elkülönülés magatartásában és a nacionalizmusban nyilvánul meg, vagyis épp azt a testvériséget kérdőjelezi meg, amelyre a globalizált világnak akkora szüksége lenne. Társadalmunk ma minden korábbinál jobban igényelné „a béke formálóit”, akik hiteles követei és tanúi lehetnek Istennek, annak az Atyának, aki az egész emberi család jólétét és boldogságát kívánja.

6. Nemet mondani a háborúra és a félelem stratégiájára

Ha most, száz évvel az Első Világháború vége után azokra a fiatalokra gondolunk, akik ezekben a harcokban estek el és a sokat szenvedett civil lakosságra emlékezünk, akkor ma sokkal jobban, mint ezelőtt megértjük a polgárháborúk szörnyű tanulságát: a béke soha nem korlátozódhat az erők és a félelmek puszta egyensúlyára. Ha fenyegetünk valakit, az azt jelenti, hogy őt puszta tárgynak tekintjük, nem ismerjük el és kétségbe vonjuk emberi méltóságát. Éppen ezért hangsúlyozzuk, hogy a megfélemlítés csakúgy, mint a fegyverek elterjedése, az erkölcs és a valódi egyetértés elleni vétek. A gyengébbek elleni terror ahhoz vezet, hogy egész népcsoportok kényszerülnek idegenbe békés otthont keresve. Nem vállalható az a politikai kommunikáció, ami a migránsokat teszi felelőssé minden rosszért és megfosztja a szegényeket a reménytől. Ehelyett azt kell hangsúlyozni, hogy a béke minden ember tiszteletén – múltjától függetlenül –, illetve a törvények és a közjó, valamint a ránkbízott teremtés és a megelőző generációk gazdag erkölcsi örökségének tiszteletén alapszik.

Különösen is gondolunk azokra a gyermekekre, akik a jelenlegi konfliktuszónákban élnek, és mindazokra, akik e gyermekek jogaiért és életük védelméért küzdenek. A világban ma minden hatodik gyermeket sújt a háború kegyetlensége és annak sok-sok következménye, sőt, a gyermekek maguk is fegyveres csoportok katonáivá vagy túszaivá válnak. Mindazoknak a tanúságtétele, akik a gyermekek megbecsüléséért és méltóságuk megvédéséért kiállnak, különösen is értékes az emberiség jövője szempontjából.

7. Egy átfogó béketerv

Ezekben a napokban ünnepeljük Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata megjelenésének hetvenedik évfordulóját, ami a II. Világháború után látott napvilágot. Ebben az összefüggésben emlékezzünk XXIII. János pápa megállapítására: „Ha az emberben jogainak tudata megszületik, szükséges, hogy megszülessék benne kötelességeinek a tudata is: úgyhogy akinek valamilyen joga van, hasonlóképpen legyen meg benne kötelezettsége is jogainak ellenértékeként, mint méltóságának a jele; a többiekben pedig legyen meg a kötelesség, hogy ezeket a jogokat elismerjék és tiszteletben tartsák” (Pacem in terris, 44.).

A béke valójában egy globális politikai együttműködés eredménye, ami az emberek közötti kölcsönös függésen és felelősségen alapszik, ugyanakkor egy olyan kihívás is, amelyet nap, mint nap vállalni kell. A béke a szív és a lélek megtérése, és egyáltalán nem egyszerű a belső és a társadalmi békének e három, egymástól elválaszthatatlan dimenzióját felismerni:

 • békesség önmagunkkal: az önfejűség, a harag és a türelmetlenség visszautasítása mellett – miként Szalézi Szent Ferenc tanácsolja – némi szelídséget is kell gyakorolnunk magunkkal szemben, azért, hogy másokkal szemben is szelídebbnek bizonyuljunk;
 • békesség másokkal: a családtaggal, a baráttal, az idegennel, a szegénnyel, a szenvedővel… – bátorság ahhoz, hogy találkozzunk velük és meghalljuk a szavukat;
 • békesség a teremtett világgal: Isten ajándékának nagyságát és az érte való felelősségünket ismét felismerni, úgy, mint e világ lakói, polgárai és jövőjének alakítói.

Egy olyan békepolitika, amely tudatában van az emberi gyengeségeknek és saját valódi küldetésének is, mindig meríthet a Magnificat szellemiségéből, amelyet Mária, Krisztus, a Megváltó anyja, a béke királynője minden ember nevében így énekel: „Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte (…) megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért” (Lk 1,50–55).

Vatikánváros, 2018. december 8.

Ferenc

Címlapfotó: Imádság Dél-Szudán és Kongó békéjéért (Vatican Media)

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom vezetőségi ülésén vett részt Erdő Péter bíboros atya

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom vezetőségének vendége volt Erdő Péter bíboros prímás esztergom-budapesti érsek december 10-én. Puchard Zoltán beszámolójában kitért a júniusban tartott hála konferenciára, az ifjúsági programokra és a mozgalom, valamint a Háló Egyesület szervezésében havi rendszerességgel rendezett részigazság klubokra is. Ezután az egyes munkacsoportok vezetői tájékoztatták a bíboros urat a 2018-ben elért eredményekről.

Dávid Bea a család munkacsoport vezetőjeként kiemelte, hogy a társadalmi problémák jelen vannak a katolikus családokban is. Idén elkészül az a kiadvány, melynek célja a plébánosok tanácsadó munkájának segítése. Ennek fontos szerepe a problémák megelőzésében mutatkozik meg.

Jávor András elmondta, hogy az egészségügyi bizottság számos országos egészségügyi szervezettel vették fel a kapcsolatot, beszámolójában kitért arra, hogy folyamatosan nő az érdeklődés a Háló Közösségi és Kulturális Központban rendezett előadásaiknak iránt. A Nemzetközi Eucharisztikus Konferencia kapcsán tervezik az egészségügyi dolgozok szentségi együttlétét, a felkészülés jegyében többek között egész napos szentségimádást szerveznek január 22-23-ig. Bíboros úr fontosnak tartja, hogy a munkacsoport keresse a kapcsolatot a korházlelkészi szolgálattal.

A mérnökkör a legrégebbi és 120 taggal egyben a legnagyobb létszámú munkacsoportja a mozgalomnak, melynek jelenléte érzékelhető a mérnök szakmában. Idén hat találkozót szerveztek – számol be az idei évről Nyiri Szabolcs. Az előadások mellett fontos projektje a csoportoknak Gálosfán a Páloskerten végzett önkéntes munka. Bíboros úr ezzel kapcsolatban javasolja a munkacsoportnak, hogy vegyék fel a kapcsolatot az egyetemi lelkészséggel, mert az egyetemről kikerülő fiatalok számára közösséget és távlatokat jelent egy ilyen közösség.

Zlinszky János rámutat az együttműködés fontosságára. A teremtésvédelmi munkacsoport részéről jobbára más hasonló területen működő szervezetek kezdeményezéseihez csatlakozik. Fontosnak tartja a tudatformálást, ezért pedagógus-továbbképzéseken és táborokon közreműködik. A jövő évi – szegénységről szóló – konferenciáról elmondja, cél a belső fordulat elérése, hogy a résztvevők a konferencia után nyitott szemmel keressék a segítségnyújtás lehetőségeit.

Thuróczy György egyúttal a Háló Egyesület elnökeként a 2019-ben megvalósuló Háló és Hetvenkét Tanítvány Mozgalom közös táborára hívja fel a figyelmet. A két szervezet együttműködésének fontos színhelye a Háló Kulturális és Közösségi Központ, melyet a megbeszélést követően áldott meg bíboros atya.

Végezetül Dabóczi Kálmán, a mozgalom elnöke vázolja fel a jövő évi feladatokat. A mozgalom folytatni kívánja a 2018 őszén a Laudato Si’ konferenciával megkezdett hagyományt, és törekszik arra, hogy több szervezettel együttműködve valósítson meg kisebb-nagyobb programokat. Fontosnak tartja a rugalmas megvalósítást, melyet az önkéntesség, az együttműködés kultúrájával illetve a mai kornak megfelelő kommunikációs formák használatával ér el a mozgalom. Tervek között szerepel a nemzetközi nyitás és a tudatos nyitás a magyarországi szervezetek irányába is. A két és fél éves működés eredménye, hogy nagyon sokan ismerik a mozgalmat, és elismerik szakmai tevékenységét.

A világiak bevonása elkerülhetetlen olyan kérdésekben, amelyre csak ők tudják a választ – értékeli Bíboros úr az elhangzottakat – legyen szó bioetikai vagy társadalmi kérdésekben. Az együttműködéssel kapcsolatban hozzátette: meg kell találni a más szervezetekkel a kapcsolatot, hogy egymást erősítve jelenjen meg az egyház üzenete a társadalomban. Ennek egy jó színhelye lehet a korábbi Regnum-ház, ahol szívesen látják februártól a mozgalom programjait is.

Útinapló c. fotókiállítás megnyitója

November 29-én 18 órakor a Háló Közösségi és Kulturális Központban lesz Puchard Zoltán Útinapló című fotókiállítása megnyitója.

Zoltán a közel 30 éves Háló Mozgalom és a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom egyik alapítója. A kiállítás 2019. január 11-ig látogatható, minden munkanap 14 és 18 óra között.

Advent az életünkben

December 4-én lesz a Mérnökkör találkozója

2018. december 04-én, kedden 18.00 órától lesz a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom – Mérnökkör következő találkozójára, ahol többek között Kelemen László atya tart előadást.

Téma: Advent az életünkben. Helyszín: Szent Gellért Plébánia – 1115 Budapest, Bartók Béla út 149.

Agy, elme – és a lélek: filozófiai megközelítések

Az Egészségügyi Bizottság következő alkalma 2018. november 28-án lesz 17:00 órakor V. kerületben a Semmelweis utca 4-ben.

Vendég lesz dr. Schmal Dániel (1969), docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Filozófia tanszékének oktatója, akinek kutatási területe a kora újkori filozófia története, különös tekintettel az elmefilozófiára, a kora újkori teológia és filozófia határkérdéseire, a szabad akarat, a determinizmus és a kauzalitás problémáira.

Előadásának címe: “Agy, elme – és a lélek: filozófiai megközelítések”

Az előadóhoz intézett kérdések, az előadás megbeszélése után áttekintjük azokat a szervezési kérdéseket, amelyek az Eucharisztikus Világkongresszus kapcsán jelenleg aktuálisak.

Részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció az alábbi linken:

https://goo.gl/forms/wXiC8CItVC8myXJu1

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Egészségügyi Bizottsága

Mi a boldogság titka?

Honnan jön a boldogság és hova megy, amikor nem vagyunk boldogok? Hogyan lehetünk boldogok, és mit tehetünk érte? A magyarok boldogok vagy boldogtalanok? Te mit gondolsz a boldogságról?

Beszélgetők:

Oláh Attila PhD egyetemi tanár. Pozitív Pszichológia Kutatócsoport kutatócsoport-vezetője

Dabóczi Kálmán hétgyermekes apa, a BKK Zrt. vezérigazgatója

A beszélgetést vezeti: Süveges Gergő

Időpont: 2018. december 12.

Gyülekező: 17:30

Kezdés: 18:00

Helyszín: Háló Közösségi és Kulturális Központ – S4

Budapest, V. kerület, Semmelweis u. 4. (az Astoriánál)

Kérjük, érkezzen időben.

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, itt jelentkezzen:

http://72tanitvany.hu/rkreg/

Csatlakozzon hozzánk a facebookon és hívja meg ismerőseit:

https://www.facebook.com/events/498822067270768/

Adományokat elfogadunk.

Szervező: A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom és a Háló Egyesület

Legyél Te a változás… Itt és most kompromisszum nélkül

Gondoltál valaha arra, hogy jobban is mehetnének a dolgok? Hogy bárcsak más lenne a világ? Vagy legalább annak egy kicsiny szeglete?

És tettél is utána érte valamit?

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom egy közös gondolkodásra hív, hogy tehetsz te, hogy tehetünk mi, együtt másokért, a közvetlen környezetünkért, a hazánkért… és így egyúttal önmagunkért.

Hogy kitaláljuk mit tehetnék itt és most, kompromisszum nélkül.

Legyél Te a változás, amit a világban látni szeretnél! 

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom és a Háló Egyesület erre a társadalmi szerepvállalásra hív november 24-én, szombaton a Semmelweis utca 4-be a Háló Közösségi és Kulturális Központba. Mert bár egy ember csak csepp a tengerben, de mi más a tenger, mint cseppek sokasága?

Program

 • Kapunyitás 9:00 órától – regisztráció 10:00 óráig
 • Ismerkedés f10-10-ig
 • “72 óra kompromisszum nélkül” projektbeszámolók
  https://www.facebook.com/events/1864640543615725/
 • Dabóczi Kálmán (BKK vezérigazgató) a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom egyik vezetőjének inspiráló előadása az önkéntességről, szolgálatról
 • Gájer László atya gondolatébresztő hozzászólása
 • Kiscsoportos műhely – Hogyan változtatok holnaptól?
 • Keresztény beugró
 • Dr. Papp Miklós görögkatolikus atya előadása
 • Társasjáték, Nincs tabu – Közéleti kibeszélő

Étkezést és szükség szerint szállást biztosítunk mindenki számára.

Kapcsolat és bővebb információ: info@72tanitvany.hu

Az esemény facebook oldala: www.facebook.com/events/298862807604555/

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha elmúltál 20, de még nem vagy 40, itt regisztrálj, kérjük!

A végeleges programot és a helyszínt e-mailben küldjük el, ami a jelentkezés visszaigazolása és elfogadása is egyben.

Kereszténydemokrácia relevanciája a 21. század Európájában

A Részigazság Klub 11. estje ezúttal pénteken este az S4-ben!

Beszélgetők:
Dr. Beer Miklós a Váci egyházmegye püspöke
Navracsics Tibor az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa

A beszélgetést vezeti Feledy Botond a Társadalmi Reflexió Intézet vezetője

Időpont: 2018. november 9. (péntek)
Gyülekező: 17:30
Kezdés: 18:00

Helyszín:
Háló Közösségi és Kulturális Központ – S4
Budapest, V. kerület, Semmelweis u. 4.

Kérjük, érkezzen időben.Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, itt jelentkezzen:
http://72tanitvany.hu/rkreg/

Csatlakozz hozzánk a facebookon és hívd meg az ismerőseidet is.
https://www.facebook.com/events/693936817629124/

Adományokat elfogadunk.

Szervező: A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom és a Háló Egyesület

Now make a payment to using PayPal

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Morbi tristique mauris nec arcu rutrum, vel egestas sapien fermentum. Vestibulum a dui in nunc sollicitudin imperdiet. Integer lacinia ac neque nec cursus. Phasellus semper a nibh vel malesuada. Maecenas ut libero ultrices lacus sodales porttitor.

 

 

Suspendisse a quam in risus molestie iaculis non nec nisi. Aliquam pretium libero vitae lectus imperdiet maximus. Fusce convallis tortor nec mattis dapibus. Aliquam finibus magna eu purus lacinia gravida. Nullam eu sem consequat, molestie est at, tincidunt nulla

 

Maecenas vel nibh vitae massa tempus congue

Nulla ultricies quis justo non fringilla. Mauris pellentesque sodales risus a tincidunt. Etiam neque ligula, malesuada non neque vulputate, ullamcorper maximus dui.

Donec viverra arcu nec eros aliquet vestibulum. Sed odio neque, vestibulum vitae lorem mattis, lobortis sollicitudin elit. Pellentesque tempor ex nec viverra elementum.

Fusce aliquet, lectus in venenatis sollicitudin, risus erat venenatis ante, sed blandit tortor sapien ac ipsum. Morbi non leo luctus mi pharetra egestas. Ut non lacus neque. Donec ac cursus massa.

Praesent eget neque elementum, finibus arcu interdum, condimentum felis. Phasellus a consectetur mi, vitae vestibulum enim. In vitae arcu ante.

Nunc non aliquam mauris. Aenean commodo viverra ex sed rhoncus. In hac habitasse platea dictumst. Aenean in efficitur urna, a iaculis elit. Nullam auctor in orci non suscipit. Sed efficitur aliquam ipsum in suscipit.